حضور غیاب و فیش حقوقی
صندوق رفاه دانشجویی
همایش ها و کارگاههای برگزار شده در واحد
چارت تحصیلی
اتوماسیون اداری
سیستم یکپارچه کتابخانه های دانشگاه آزاد اسلامی
اتوماسیون آموزشی
وب سایت اساتید
پست الکترونیک
تحصیلات تکمیلی
مقالات علمی
مناقصه و مزایده