حضور غیاب و فیش حقوقی
صندوق رفاه دانشجویی
کارگاههای آموزشی و مسابقات
چارت تحصیلی
اتوماسیون اداری
سیستم یکپارچه کتابخانه های دانشگاه آزاد اسلامی
اتوماسیون آموزشی
وب سایت اساتید
تحصیلات تکمیلی
مقالات علمی
مناقصه و مزایده
مرکز رشد واحد های فناور