ساختمان جدید

۰۸ شهریور ۱۳۹۴ ۹
سردر.
محوطه1
سالن ورزشی
محوطه2
محوطه3
ساختمان جدید
ورودی
ساختمان از نمای دیگر
محوطه4