جشن فارغ التحصیلی و تقدیر از اساتید نمونه 95

۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۵ ۶
مراسم جشن فارغ التحصیلی و تقدیر از نمونه
مراسم جشن فارغ التحصیلی و تقدیر از نمونه  1
مراسم جشن فارغ التحصیلی و تقدیر از نمونه  2
مراسم جشن فارغ التحصیلی و تقدیر از نمونه  3
مراسم جشن فارغ التحصیلی و تقدیر از نمونه  4
مراسم جشن فارغ التحصیلی و تقدیر از نمونه  5