نمایش بر اساس 
 -تجدید مزایده اجاره سالن های غذا خوری، امور طبخ و توزیع غذا و بوفه دانشجویی(پایان اعتبار 94/12/4)
تجدید مزایده اجاره سالن های غذا خوری، امور طبخ و توزیع غذا و بوفه دانشجویی(پایان اعتبار 94/12/4)
يکشنبه 25 بهمن 1394
دانلود فایل پیوست
 مدارک مورد نیاز و شرایط شرکت در مزایده انتشارات
مدارک مورد نیاز و شرایط شرکت در مزایده انتشارات
دوشنبه 30 بهمن 1391
دانلود فایل پیوست
 مناقصه خرید تجهیزات کارگاههای تبرید سردخانه و تهویه مطبوع
مناقصه خرید تجهیزات کارگاههای تبرید سردخانه و تهویه مطبوع دانشگاه آزاد اسلامی واحد بویین زهرا
دوشنبه 30 بهمن 1391
دانلود فایل پیوست
 مناقصه خرید تجهیزات آزمایشگاههای ترمودینامیک،مقاومت مصالح،انتقال حرارت و دینامیک و ارتعاشات
مناقصه خرید تجهیزات آزمایشگاههای ترمودینامیک،مقاومت مصالح،انتقال حرارت و دینامیک و ارتعاشات
دوشنبه 30 بهمن 1391
دانلود فایل پیوست
 مزایده اجاره سالن های غذا خوریُ امور طبخ و توزیع غذا و بوفه دانشجویی واحد بویین زهرا
مزایده اجاره سالن های غذا خوریُ امور طبخ و توزیع غذا و بوفه دانشجویی واحد بویین زهرا
دوشنبه 30 بهمن 1391
دانلود فایل پیوست
 مزایده فروش خودروهای واحد بوئین زهرا
مزایده فروش خودروهای واحد بوئین زهرا
سه شنبه 23 آبان 1391
دانلود فایل پیوست
 مناقصه ۳۰ دستگاه کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد بویین زهرا
مناقصه ۳۰ دستگاه کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد بویین زهرا
سه شنبه 12 دى 1391
دانلود فایل پیوست
 مدارک مورد نیاز وشرایط شرکت در تجدید مناقصه ی ۳۰ دستگاه کامپیوتر
مدارک مورد نیاز وشرایط شرکت در تجدید مناقصه ی ۳۰ دستگاه کامپیوتر
چهارشنبه 8 خرداد 1392
دانلود فایل پیوست
 مناقصه سرویس های ایاب و ذهاب دانشجویان و اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد بویین زهرا
مناقصه سرویس های ایاب و ذهاب دانشجویان و اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد بویین زهرا
يکشنبه 1 مرداد 1391
 مناقصه خرید تجهیزات کارگاههای جوشکاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد بویین زهرا
مناقصه خرید تجهیزات کارگاههای جوشکاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد بویین زهرا
يکشنبه 1 مرداد 1391
دانلود فایل پیوست
 تجدید مزایده اجاره سالن های غذا خوری امور طبخ وبوفه
واحد بویین زهرا
يکشنبه 13 مرداد 1392
دانلود فایل پیوست
 تجدید مناقصه ایاب ذهاب مرحله اول
مهلت این مناقصه پایان یافت
سه شنبه 1 مرداد 1392
دانلود فایل پیوست
 مناقصه خرید دستگاه Utm & san storage
مناقصه خرید دستگاه Utm & san storage
يکشنبه 29 ارديبهشت 1392
دانلود فایل پیوست
 مدارک مورد نیاز جهت شرکت در مزایده خودروهای واحد
مدارک مورد نیاز جهت شرکت در مزایده خودروهای واحد
يکشنبه 29 ارديبهشت 1392
دانلود فایل پیوست
 مدارک مورد نیاز و شرایط شرکت در مناقصه تبرید سردخانه و دستگاه تهویه مطبوع
مدارک مورد نیاز و شرایط شرکت در مناقصه تبرید سردخانه و دستگاه تهویه مطبوع
يکشنبه 29 ارديبهشت 1392
دانلود فایل پیوست
 مدارک مورد نیاز برای شرکت در مزایده ضایعات آهن واحد
مدارک مورد نیاز برای شرکت در مزایده ضایعات آهن واحد
سه شنبه 31 ارديبهشت 1392
دانلود فایل پیوست
 مدارک مورد نیاز برای شرکت در مزایده ضایعات آهن واحد
مدارک مورد نیاز برای شرکت در مزایده ضایعات آهن واحد
سه شنبه 31 ارديبهشت 1392
دانلود فایل پیوست
 شرایط و مدارک مورد نیاز جهت شرکت در مناقصه
سرویس های ایاب و ذهاب دانشجویی و اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد بویین زهرا
يکشنبه 2 تير 1392
دانلود فایل پیوست
 مدارک مورد نیاز و شرایط شرکت در مناقصه خرید
تجهیزات آزمایشگاه میکروبیولوژی،بیوتکنولوژی و تکنولوژی مواد غذایی
يکشنبه 2 تير 1392
دانلود فایل پیوست
 مدارک مورد نیاز و شرایط شرکت در تجدید مناقصه خرید
Cyberom utm و san storage promise
يکشنبه 2 تير 1392
دانلود فایل پیوست
 اسناد مناقصه سایت دانشگاه( محوطه سازی)
اسناد مناقصه سایت دانشگاه (محوطه سازی)
شنبه 15 تير 1392
دانلود فایل پیوست
 تجدید مناقصه مرحله دوم سرویس های ایاب و ذهاب دانشجویان و اساتید دانشگاه
واحد بویین زهرا
سه شنبه 1 مرداد 1392
دانلود فایل پیوست
 مدارک مورد نیاز و شرایط شرکت در مناقصه تهیه و اجرای کفپوش سالن سوله ورزشی
واحد بویین زهرا
چهارشنبه 19 تير 1392
دانلود فایل پیوست
 مدارک مورد نیاز و شرایط شرک در مناقصه خرید تجهیزات آزمایشگاه شیمی
واحد بویین زهرا
چهارشنبه 19 تير 1392
دانلود فایل پیوست
 آگهی احداث ساختمان سلف سرویس دانشجویی
واحد بویین زهرا
چهارشنبه 19 تير 1392
دانلود فایل پیوست
 آگهی تجدید مناقصه محوطه سازی فاز ۲
واحد بویین زهرا
چهارشنبه 19 تير 1392
دانلود فایل پیوست
 مناقصه خاکبرداری،اجرای بیس،زیر سازی،تهیه و اجرای بتن آسفالتی واحد بویین زهرا
مناقصه خاکبرداری،اجرای بیس،زیر سازی،تهیه و اجرای بتن آسفالتی واحد بویین زهرا
يکشنبه 11 اسفند 1392
دانلود فایل پیوست
 تجدید مناقصه تهیه و اجرای کفپوش سالن سوله ورزشی
واحد بویین زهرا
سه شنبه 1 مرداد 1392
دانلود فایل پیوست
 مناقصه پروژه سلف دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی
واحد بویین زهرا
سه شنبه 1 مرداد 1392
دانلود فایل پیوست
 تجدید مزایده فروش خودروهای واحد بویین زهرا
تجدید مزایده فروش خودروهای واحد بویین زهرا
يکشنبه 13 مرداد 1392
دانلود فایل پیوست
 اگهی مناقصه احداث سر درب ورودی
اگهی مناقصه احداث سر درب ورودی
شنبه 20 مهر 1392
دانلود فایل پیوست
 مزایده فروش آهن آلات و ورق های پلیت
مزایده فروش آهن آلات و ورق های پلیت
چهارشنبه 15 آبان 1392
دانلود فایل پیوست
 مناقصه ۴۰ دستگاه کامپیوتر واحد بویین زهرا
مناقصه ۴۰ دستگاه کامپیوتر واحد بویین زهرا
چهارشنبه 4 دى 1392
دانلود فایل پیوست
 مزایده اجاره انتشارات دانشجویی
مزایده اجاره انتشارات دانشجویی
يکشنبه 27 بهمن 1392
دانلود فایل پیوست
 تجدید مزایده اجاره انتشارات دانشجویی واحد بویین زهرا
تجدید مزایده اجاره انتشارات دانشجویی واحد بویین زهرا
دوشنبه 12 اسفند 1392
دانلود فایل پیوست
 فرم اسناد مزایده اجاره سالنهای غذا خوری، امور طبخ
فرم اسناد مزایده اجاره سالنهای غذا خوری، امور طبخ
يکشنبه 14 ارديبهشت 1393
دانلود فایل پیوست
 مناقصه سرویس ایاب و ذهاب اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوئین زهرا
مناقصه سرویس ایاب و ذهاب اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوئین زهرا
دوشنبه 15 ارديبهشت 1393
دانلود فایل پیوست
 مزایده آهن آلات
مزایده آهن آلات
يکشنبه 21 ارديبهشت 1393
دانلود فایل پیوست
 تجدید مزایده اجاره سالن های غذاخوری،امور طبخ و توزیع عذا و بوفه دانشجویی(اتمام زمان)
تجدید مزایده اجاره سالن های غذاخوری،امور طبخ و توزیع عذا و بوفه دانشجویی
دوشنبه 29 ارديبهشت 1393
دانلود فایل پیوست
 تجدید مناقصه سرویسهای ایاب و ذهاب دانشجویی و اساتید دانشگاه(اتمام زمان)
تجدید مناقصه سرویسهای ایاب و ذهاب دانشجویی و اساتید دانشگاه
دوشنبه 29 ارديبهشت 1393
دانلود فایل پیوست
 تجدید مزایده فروش آهن آلات،نرده ها و ضایعات(اتمام زمان)
تجدید مزایده فروش آهن آلات،نرده ها و ضایعات(اتمام زمان)
دوشنبه 26 خرداد 1393
دانلود فایل پیوست
 مناقصه تهیه و اجرای محوطه سازی و اجرای فضای سبز(اتمام زمان)
مناقصه تهیه و اجرای محوطه سازی و اجرای فضای سبز(اتمام زمان)
سه شنبه 24 تير 1393
دانلود فایل پیوست
 تجدید مناقصه سرویس های ایاب و ذهاب(اتمام زمان)
تجدید مناقصه سرویس های ایاب و ذهاب(اتمام زمان)
يکشنبه 19 مرداد 1393
دانلود فایل پیوست
 تجدید مزایده اجاره سالن های غذا خوری(اتمام زمان)
تجدید مزایده اجاره سالن های غذا خوری(اتمام زمان)
يکشنبه 19 مرداد 1393
دانلود فایل پیوست
 آگهی مناقصه تجهیز سالن آمفی تئاتر
آگهی مناقصه تجهیز سالن آمفی تئاتر
چهارشنبه 9 دى 1394
دانلود فایل پیوست
 تجدید مناقصه سرویسهای ایاب و ذهاب دانشجویی و اساتید دانشگاه بویین زهرا(اتمام زمان)
تجدید مناقصه سرویسهای ایاب و ذهاب دانشجویی و اساتید دانشگاه بویین زهرا(اتمام زمان)
دوشنبه 17 شهريور 1393
دانلود فایل پیوست
 مزایده انتشارات دانشجویی(اتمام زمان)
مزایده انتشارات دانشجویی(اتمام زمان)
جمعه 16 آبان 1393
دانلود فایل پیوست
 مزایده فروش ماکارونی(اتمام زمان)
مزایده فروش ماکارونی(اتمام زمان)
جمعه 16 آبان 1393
دانلود فایل پیوست
 تجدید مزایده انتشارات دانشجویی(اتمام زمان)
تجدید مزایده انتشارات دانشجویی(اتمام زمان)
يکشنبه 19 بهمن 1393
دانلود فایل پیوست
 مناقصه سرویس های ایاب و ذهاب دانشجوی و اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد بویین زهرا(اتمام زمان)
مناقصه سرویس های ایاب و ذهاب دانشجویی و اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد بویین زهرا(اتمام زمان)
دوشنبه 1 تير 1394
دانلود فایل پیوست
1 2


تماس با ما
نشانی: بوئین زهرا- کیلومتر ۳ جاده تهران - جنب بیمارستان امیرالمؤمنین- دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوئین زهرا - کدپستی : ۳۴۵۱۶۸۶۷۹۹
تلفن : ۰۲۸-۴۲۲۶۱۱۲ الی ۱۴
۰۲۸-۳۴۲۲۸۶۷۰
نمابر : ۰۲۸-۳۴۲۲۵۳۱۶
کلیه حقوق متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوئین زهرا می باشد.     طراحی وب سایت: A.C.A CO