معاونت اداری و مالی

معرفی معاونت اداری و مالی

 ابوالفضل صفیعی پور
معاونت اداری مالی واحد بویین زهرا


معاونت اداری و مالی دانشگاه آزاد اسلامی با اتکال و استعانت از نیروی لایزال الهی در راستای تعالی علم و دانش و پیشرفت و توسعه کشور به عنوان حامی و پشتیبان دیگر حوزه ها با تکیه بر قوانین و آیین نامه ها ،با هدف تامین و بهبود امکانات مورد نیاز منطبق و همسو با استرتژی ها و ماموریت های اساسی یه منظور ارتقا از وضع موجود به سمت وضعیت مطلوب تلاش می نماید که موجبات توسعه و گسترش وارتقای کیفیت را رقم زده و این امر آینده روشنی را در زمان ترسیم مینماید .تقلیل هزینه ها و تسهیم بهینه آن از جمله عوامل رشد و شکوفایی این دانشگاه می باشد.
باشد که ما نیز با همتی والاتر و تلاش بی نظیر در راه تحقق اهداف و آرمانهای دانشگاه آزاد اسلامی که گسترش علم و فرهنگ اصیل اسلامی است گامی موثرتر برداریم
.