تجدید مزایده اجاره سالن های غذاخوری،امور طبخ و توزیع عذا و بوفه دانشجویی(اتمام زمان)