تجدید مزایده فروش آهن آلات،نرده ها و ضایعات(اتمام زمان)