مناقصه تهیه و اجرای محوطه سازی و اجرای فضای سبز(اتمام زمان)